Informacje

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Regulamin hurtowni internetowej intimeco.eu

I. Definicje
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej intimeco.eu;
1.4. Hurtownia Internetowa (Hurtownia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.intimeco.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Hurtowni Internetowej;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Hurtowni;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.intimeco.eu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.intimeco,eu, prowadzona jest przez firmę:
 
Firmę produkcyjno-handlowo-usługową "DUMAR" Marcin Dudek
Oświecenia 38m4, 31-636 Kraków
NIP: 678-296-19-22 Regon: 120598421
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Krakowie pod numerem 7277/2007

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Hurtowni;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Hurtowni;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Hurtowni;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Hurtowni.
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek ogranicza świadczenie usług za pośrednictwem Hurtowni do osób, które ukończyły 18 lat. Potencjalni Klienci są informowani o powyższym podczas ładowania dowolnej pierwszej strony Hurtowni.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://intimeco.eu/content/3-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Hurtowni Internetowej
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Hurtowni jest rejestracja w jej ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni. Konto zostanie w pełni aktywowane po pozytywnej weryfikacji wprowadzonych danych. Informacja o aktywacji konta zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu najpóźniej w przeciągu 48 godzin od wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego. F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta w przypadkach opisanych w punkcie 3.4.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane firmy nieistniejącej, zawieszonej lub zamkniętej.
c.) dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni,
d.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek lub marek handlowych dostępnych w Hurtowni.
3.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Hurtowni, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek.
3.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Hurtowni w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z Hurtowni w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.7. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej dla Klientów będących konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
3.8. Hurtownia udziela zgody na wykorzystywanie zdjęć i opisów oferowanych produktów marki Intimeco na wskazanych przez Klienta stronach internetowych. Hurtownia zastrzega możliwość cofnięcia zgody w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni należy wejść na stronę internetową www.intimeco.eu, dokonać wyboru (jakie produkty, ich ilość, ewentualnie wskazać dodatkowe parametry: rozmiar, kolor), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Hurtowni wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [intimeco.eu] Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i fakturę pro-forma.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty. Szczegółowy cennik znajduje się pod adresem: http://intimeco.eu/content/1-koszty-wysylki
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w przypadku wybrania opcji: płatność gotówka przy odbiorze lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w przypadku wybrania opcji: płatność przelewem (przedpłata). Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).
5.4 Do każdego zamówienia Hurtownia wystawia fakturę VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
a. Przelewem: towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe Hurtowni.
Dane do wpłaty:
mBank nr rachunku do wpłat w polskich złotych: PL39 1140 2004 0000 3202 5021 8726

mBank nr rachunku do wpłaty w EURO: PL26 1140 2004 0000 3112 0387 5382

F.P.H.U. DUMAR, Oświecenia 38m4, 31-636 Kraków
b. Za pobraniem: płatność gotówką u Kuriera w momencie odbioru przesyłki.
 
VII. Reklamacje dotyczące Towarów
7.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: reklamacje@intimeco.pl. F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych.
9.1. Administratorem danych jest firma F.P.H.U. "DUMAR" z siedzibą w Krakowie, Oświecenia 38m4, 31-636 Kraków, numer identyfikacji podatkowej (NIP) PL6782961922, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie pod numerem 7277/2007
9.2. W celu realizacji zamówienia pobierane są następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela lub osoby kontaktowej, adres korespondencyjny, dane fakturowe oraz numer telefonu i adres e-mail.
9.3. Dane osobiste które nam przekazujesz użyte są aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetworzyć Twoje zamówienia lub zezwolić Ci na dostęp do specyficznych informacji. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste, które przechowujemy na stronie „Moje konto”. Możesz również w dowolnym momencie usunąć swoje konto pisząc wiadomość na adres sklepu.
9.4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
9.6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem firm kurierskich pośredniczących w realizacji zamówienia (InPost S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., InPost Express Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Sendit S.A.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (dostarczenia przesyłki). Ponadto odbiorcami danych mogą zostać tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9.7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
9.8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.9. Dane osobowe będą przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. W przypadku gdy nie zostanie odnotowane żadne zdarzenie finansowe, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.).

IX. Postanowienia końcowe
8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.P.H.U. DUMAR Marcin Dudek.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Ostatnia aktualizacja 24.05.2018r.